Privacy verklaring ReBus Milieu Advies

ReBus Milieu Advies is gespecialiseerd op het gebied van milieu en veiligheid en is ook bekend onder onze werknaam ReMil.

ReBus Milieu Advies voert o.a. controles, adviezen en klachtbehandelingen uit voor/ namens het bevoegd gezag en geeft opleidingen, trainingen, opleidingen en cursussen aangaande diverse thema's. ,
Daarnaast wordt project ondersteuning gegeven voor bijvoorbeeld het behalen van (milieu) doelen of het behalen van productie aantallen. Daarnaast wordt advies gegeven aan particulieren en ondernemers op het gebied van milieu en veiligheid.

ReBus Milieu Advies, gevestigd aan Rembrandtstraat 25 3202 EL Spijkenisse Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:

Adres: Rembrandtstraat 25, 3202 EL Spijkenisse Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)6-12844640
Website: www.remil.nl
Kamer van koophandel nummer: 56106807

Functionaris gegevensbescherming ReBus Milieu Advies: R. Buswijller, te bereiken via info(@)remil.nl*

*Email adressen in dit document zijn ter voorkomen van spam voorzien van haakjes "()". Voor het versturen van een email dienen deze haakjes te worden verwijderd.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ReBus Milieu Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of deze gegevens uit naam van de functie worden gevraagd danwel op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden gevorderd.
 

Het uitgangspunt voor ReBus Milieu Advies volgt uit de bevoegdheden als toezichthouder waarbij een diversiteit aan gegevens eventueel kunnen worden gevorderd op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze gegevens kunnen hierdoor worden verzameld en verwerkt zonder toestemming van de betrokkenen. Het vorderen van gegevens kan uitsluitend indien hier een bevoegd (of gemandateerd) orgaan/ instantie een aanwijzing heeft gegevens waarop hoofdstuk 5 van de Awb van toepassing is.

De verwerkte persoonsgegevens hoeven doorgaans echter niet te worden gevorderd om het werk uit te voeren. Ook gegevens welke niet zijn gevorderd maar op verzoek danwel vrijwillig zijn overgelegd worden verwerkt.

Voor werkzaamheden anders dan voor het houden van toezicht danwel een adviserende taak voor een bevoegd orgaan (bijvoorbeeld voor het geven van trainingen en cursussen), zullen gegevens in een beperktere vorm worden verwerkt. Er worden uitsluitend persoonlijke gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de functie waarvoor deze worden gevraagd.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Foto's, video en geluidsopnamen (waaronder telefoongesprekken)

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

 - Mogelijk ontvangen wij informatie over u van openbare en commercieel toegankelijke bronnen (voor zover dit wettelijk is toegestaan), die we kunnen combineren met andere ontvangen informatie van of over u.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ReBus Milieu Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Burgerservicenummer (BSN)
- Gezondheid
- Strafrechtelijk verleden
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info(@)remil.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden onder andere gebruikt ten behoeve van:

- afhandeling van betalingen

- verzenden van onze nieuwsbrief en/ of reclamefolder

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- u te informeren over wijIgingen van onze diensten, producten, algemene voorwaarden en privacy verklaring

- om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- om goederen en diensten bij u of ten behoeve van u of uw klanten af te leveren

 

ReBus Milieu Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt t.b.v. het uitoefenen van werkzaamheden voor een bevoegd (of gemandateerd bevoegd) orgaan/ instantie (zoals Gemeente Provincie, Waterschap, Regionale Omgevingsdienst, Milieudienst of vergelijkbare organisaties).
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt als hier een noodzaak voor is en zullen niet zomaar worden gevraagd ter beeldvorming van een situatie.

Niet bijzondere en/of niet gevoelige persoonsgegevens worden eveneens verwerkt ten behoeve van het uitoefenen van werkzaamheden voor een bevoegd (of gemandateerd bevoegd) orgaan/ instantie (zoals Gemeente Provincie, Waterschap, Regionale Omgevingsdienst, Milieudienst of vergelijkbare organisaties). Deze persoonsgegevens worden verwerkt ter vastlegging als contact informatie en ter dossiervorming zoals dit voor een bevoegd (of gemandateerd bevoegd) orgaan/ instantie gebruikelijk is.

Wettelijke grondslag:
- Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
- Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen. Dit kunnen bijvoorbeeld melders zijn van voorvallen/ overlast.


Gegevens die worden verwerkt ten behoeve van overige diensten/ producten (anders dan ten behoeve van het uitoefenen van werkzaamheden voor een bevoegd (of gemandateerd bevoegd) orgaan/ instantie (bijvoorbeeld bij het geven van cursussen en trainingen) worden verwerkt voor contractuele of wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld zoals deze gelden voor de Belastingdienst).

Wettelijke grondslag:
- Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
- Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
- Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

ReBus Milieu Advies analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. De gegevens welke worden verzameld ter analyse op de website bevatten geen persoonsgegevens en kunnen worden verzameld zonder wettelijke grondslag.


 

Gerechtvaardigd belang

In sommige gevallen is er belang bij om gegevens van een persoon te verwerken. Dit noemt men het gerechtvaardigd belang. Als dat belang zwaarder weegt dan de privacy van de betrokkene, kunnen de persoonsgegevens van  de betrokkene worden verwerkt om het gerechtvaardigde belang van ReBus Milieu Advies te dienen. Een voorbeeld van zo'n belang is het commerciële belang van ReBus Milieu Advies om eigen klanten marketingaanbiedingen te doen. Een ander voorbeeld is het belang om het internetgedrag van werknemers te monitoren of om (toekomstige) werknemers te screenen, omdat zij binnen/ namens ReBus Milieu Advies een functie kunnen gaan beoefenen waarbij integriteit en vertrouwelijkheid essentieel zijn. 

De persoonsgegevens uit bovengenoemde voorbeelden en doelen uit de voorbeelden kunnen door ReBus Milieu Advies worden verwerkt.

Wettelijke grondslag:
- Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.  

Overige doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt zijn:

  • Afhandeling van betalingen
  • Verzenden nieuwsbrief en/ of reclame
  • Telefonisch of e-mail contact
  • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • De mogelijkheid bieden een account aan te maken
  • Afleveren van goederen of diensten
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingdienst
     

Geautomatiseerde besluitvorming

ReBus Milieu Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ReBus Milieu Advies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens welke voortkomen vanuit het uitoefenen van werkzaamheden voor een bevoegd (of gemandateerd bevoegd) orgaan/ instantie worden maximaal 2 jaar bewaard na de het laatste verwerkingsmoment van het betreffende zaak/ dossier. Deze termijn wordt functioneel en noodzakelijk geacht voor de voortgang en de uitoefening van de werkzaamheden of gevolgen van de werkzaamheden (bijvoorbeeld bestuurs- en strafrechtelijke gevolgen). Indien verwacht wordt er geen noodzaak is tot het bewaren van persoonlijke informatie zullen de gegevens eerder worden verwijderd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van overige diensten/ producten (anders dan ten behoeve van het uitoefenen van werkzaamheden voor een bevoegd (of gemandateerd bevoegd) orgaan/ instantie worden verwijderd wanneer deze niet meer van belang zijn.

Tevens heeft ReBus Milieu Advies zich te houden aan wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
ReBus Milieu Advies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden/ overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst (in de vorm van Algemene voorwaarden, Privacyverklaring of andere registratie) om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ReBus Milieu Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ReBus Milieu Advies uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Persoonsgegevens worden zowel offline als in de Cloud opgeslagen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van derden verwerkers die noodzakelijk zijn om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Derden verwerkers zijn bijvoorbeeld providers voor bijvoorbeeld een website, telefonie en email.
Ook zijn derden verwerker clouddiensten. Primair zullen de gegevens worden gedeeld met clouddiensten waarvan de servers zijn gevestigd binnen de Europese Unie (EU).

Tevens kunnen derden verwerkers persoonsgegevens verwerken buiten de EU, namelijk in de United States of Amerika (USA). Hiervan wordt getoetst of deze voldoen aan de AVG-wetgeving (European General Data Protection Regulation (GDPR)) en aan het Privacy Shield.

ReBus Milieu Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ReBus Milieu Advies gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ReBus Milieu Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info(@)remil.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ReBus Milieu Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien persoonsgegevens door een bezoeker zijn ingevoerd via een web portal, dan kunt u deze gegevens in zien, aan passen en verwijderen via deze web portal. Hiervoor hoeft geen aanvraag te worden verstuurd.

Een verzoek tot verwijderen hoeft niet te worden gehonoreerd indien de persoonsgegevens zijn verkregen vanuit uitoefenen van werkzaamheden voor een bevoegd (of gemandateerd bevoegd) orgaan/ instantie omdat het belang van deze gegevens boven het belang van de privacy staan.
Na verzoek tot verwijderen van deze persoonsgegevens zal worden beoordeeld of de betreffende persoonsgegevens wel of niet kunnen worden verwijderd. Hierover zal binnen vier weken na het verzoek worden gereageerd.

 

Persoonsgegevens welke zijn verwerkt bij een bevoegd (of gemandateerd bevoegd) orgaan/ instantie kunnen niet worden verwijderd omdat dit niet binnen de reikwijdte valt van ReBus Milieu Advies. Het verzoek tot inzien, aanpassen of verwijderen dient te worden gericht aan het betreffende orgaan/ instantie.

ReBus Milieu Advies kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verwerking van deze gegevens. Het betreffende orgaan/ instantie zal zelf aan de AVG-wetgeving moeten voldoen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ReBus Milieu Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info(@)remil.nl

Ter voorkoming van een digitale datalek wordt bijvoorbeeld software regelmatig geüpdatet zodat deze beschermd is tegen oneigenlijk toegang. Daarnaast zal elke toegang tot gegevensbronnen zijn voorzien van een toegangsbeveiliging en zoveel als mogelijk voorzien van 2 traps verificaties. Gegevens  welke worden opgeslagen in de Cloud worden zoveel als mogelijk beveiligd via encryptie.